Bulgaria wine tours,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:bank

I. n
1. банка; B. of England, The B. Английската централна банка; ~ of issue емисионна банка; branch ~ банков клон; State B. държавна банка; B. for International Settlements Банка за международни разплащания; discount ~ сконтова банка; you can’t put it in the ~ ам. разг. няма смисъл, от това няма полза; to laugh all the way to the ~ печеля луди пари;
2. карти каса, банка; to break the ~ разорявам банката, обирам всичко;
3. резерв, запас, наличност; blood ~ център за кръводаряване, кръвна банка; кръв за преливане;
4. игра на карти (и banker);
5. attr банков; ~ clerk банков чиновник; ~ rate сконтов процент; ~ holding company банкова холдингова компания; ~ settlement system банкова разплащателна система;

II. v
1. банкер съм, имам банка;
2. влагам (внасям, държа) пари в банка; who do you ~ with? в коя банка си държите парите?
3. превръщам в пари;
4. карти държа касата, банката; to ~ (up) on разчитам, осланям се на, уповавам се, доверявам се.


I. n
1. насип, тераса, вал, рид, рът, рътлина, издигнатина; ~ of earth насип;
2. бряг (на река, езеро); крайбрежие, кей, пристанище;
3. плитчина, плитко място;
4. облачна маса; пряспа; ледена маса; ~ of clouds хоризонтални облаци;
5. ред, серия, група (от еднотипни машини);
6. откос; ав. вираж;
7. повърхност на рудна жила, въглищен пласт; връх, начало на минна галерия;
8. пласт миди;

II. v
1. правя насип (откос), ограждам с насип(и); укрепявам, подсилвам, подкрепвам;
2. натрупвам (се) на куп; групирам, съединявам за съвместна работа;
3. ав. навеждам се, накланям се, правя вираж; to ~ up натрупвам (се) на куп (купища, пряспа, преспи), образувам маса (за облаци и пр.); затрупвам (огън); to ~ up a stream заприщвам поток; разг. подлагам си, хапвам, вкусвам, лапвам.


I. n
1. пейка за гребци (в галера);
2. клавиатура на орган;
3. нещо, наредено амфитеатрално;
4. печ. маса за коли;
5. банка, батерия (от трансформатори, акумулаторни клетки и т. н.);

II. v
1. нареждам на редици;
2. свързвам в батерия.


недвижимость продажа болгария, недвижимость покупка болгария, болгария недвижимость,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TRAVEL >> Bulgaria wine tours


Bulgaria wine tours Bulgaria wine tours Bulgaria wine tours Bulgaria wine tours Bulgaria wine tours Bulgaria wine tours
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19