Bulgarian flag,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:draw

I. v (drew [dru:], drawn [drɔ:n])
1. тегля, влача; дърпам, притеглям; изтеглям, обтягам, издърпвам; the car ~s easily автомобилът се кара леко (тегли, дърпа);
2. вадя, тегля, добивам, придобивам; получавам; извличам, черпя; точа, източвам (течност); to ~ parallels (conclusions, comparisons) правя паралели (заключения, сравнения); to ~ a salary получавам заплата; to ~ blood пускам кръв;
3. рисувам, чертая; to ~ a line чертая линия, прен. тегля черта; определям граница; to ~ the limit отказвам да, не отивам дотам да; не търпя; to ~ to scale чертая мащабно (в мащаб);
4. (с adv) движа се; to ~ near доближавам се; наближавам, настъпвам; to ~ to a close (an end) отивам към края си, привършвам; to ~ level настигам, изравнявам се с;
5. предизвиквам, докарвам, изтръгвам (сълзи, аплодисменти и пр.);
6. вдишвам, вземам, поемам въздух; всмуквам, попивам;
7. привличам; to feel ~n to привлича ме (нещо); the play is ~ing well пиесата привлича много публика;
8. смуча, тегля (за комин и пр.);
9. изтърбушвам; hanged, ~n, and quartered ист. обесен, изтърбушен и разчекнат (жестоко средновековно наказание);
10. мор. имам водоизместимост (за кораб);
11. разкривявам (се), свивам (се), изопвам (се); with ~n features с изопнато лице; to ~ a bow опъвам лък; to ~ the long bow прен. лъготя, преувеличавам; to ~ a bow at a venture опитвам наслуки;
12. тегля, хвърлям (жребий); to ~ lots (cuts) (for, on, over), to ~ straws ам. хвърлям жребий; to ~ a blank изтеглям празен билет; прен. не успявам, удрям на камък; to ~ a winner изтеглям билет с името на победилия кон (вж sweepstake(s)); прен. сполучвам;
13. запарва се; набъбва, разкисва се (за чай); попарвам;
14. изваждам, изтеглям, измъквам; at daggers ~n във враждебни (лоши) отношения, на нож;
15. претърсвам (местност по време на лов); измъквам (лисица и пр.), принуждавам да излезе от дупката си; прен. принуждавам някого да проговори, да си разкрие картите; he was not to be ~n от него нищо не можеше да се изкопчи, нищо не издаде;
16. мор. издувам се (за платно);
17. сп. завършвам (мач, игра, среща) наравно; the two teams drew двата отбора завършиха наравно; a ~n battle сражение без “победа”;
18. тех. закалявам;
19. изтеглям жица;
20. пресушавам (блато и пр.); • to ~ it fine едва успявам, разчитам на последната минута; to ~ the cloth прибирам, вдигам масата; to ~ to a head узрявам, набирам (за цирей); to ~ water in o.’s mill наливам вода в собствената си мелница; to ~ the heat sl привличам внимание;


недвижимость покупка болгария, болгария недвижимость, недвижимость покупка болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> Bulgaria >> Bulgarian flag


Bulgarian flag

The flag of Bulgaria consists of three equal horizontal bands of white (top), green, and red.
The white represents peace, green represents the fertility of the Bulgarian lands, and red stands for the courage of the people.
Originally the flag used the Pan-Slavic colours, which were derived from the Pan-Slavism of 19th century Europe. The central band was blue, and so the flag was similar to the flag of Russia. However after Bulgarian Independence in 1878, the central band was replaced with green due to Bulgaria's development as an agricultural country. The flag of Eastern Rumelia, a former Turkish province now part of Bulgaria, also originally consisted of the same colours.
In later history, the former coat of arms on the left side of the white stripe was removed after 1989 - it contained a rampant lion within a wreath of wheat ears below a red five-pointed star and above a ribbon bearing the years 681, the year the first Bulgarian state was established, and 1944, the year when Communist Party took power.
2006-08-14 15:44:15
Bulgarian flag Bulgarian flag Bulgarian flag Bulgarian flag Bulgarian flag Bulgarian flag
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19