Bulgaria, Info, Map, Bulgarian property,bulgarian,
kbd
<-> helphelp


Random word:regard

I. v
1. считам, смятам, намирам; she ~ed her brother as her responsibility тя се считаше отговорна за брат си;
2. разглеждам (въпрос);
3. гледам, наблюдавам;
4. уважавам, зачитам; обръщам внимание на; he has never ~ed conventious никога не е зачитал условностите;
5. засягам, отнасям се за (до), интересувам; as ~s, in so far as ~s що се отнася до; по отношение на; ~ing относно;

II. n
1. зачитане, внимание; грижа (to, for); to spend without ~ to o.’s banu balance харча, без да ме е грижа за банковото ми салдо;
2. уважение, почит; to hold s.o. in high (low) ~ високо уважавам някого, не уважавам някого; out of ~ for от уважение към;
3. отношение, връзка; in this ~ във връзка с това; with ~ to що се отнася до, относно; in ~ to по отношение на;
4. pl поздрави, привети, почитания; give my kind ~s to your mother поздравете майка си;
5. ост. поглед, взор.


зарубежная недвижимость болгария, рынок недвижимости болгария, недвижимость покупка болгария,Bulgarian Bulgarian Bulgarian Bulgarian Bulgarian Bulgarian