L.A. Times Archives,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:present1

I. adj
1. predic присъстващ; който се намира (е налице); to be ~ присъствам ; all those ~ всички присъстващи; ~ in o.’s recollection (to o.’s mind) жив в паметта;
2. настоящ, сегашен, този, днешен; съвременен; сега съществуващ; the ~ day (time) сега, днес, днешни дни, сегашните времена; ~ worth (value) действителна стойност в момента; questions of ~ interest въпроси от непосредствен интерес; the ~ volume книгата, за която говорим; the ~ writer пишещият тези редове; ~ company always excepted не говоря за присъстващите, присъстващите са изключение;
3. ез. сегашен; the ~ tense (participle) сегашно време (причастие);
4. ост. бърз; готов; a very ~ help in trouble помощ, на която винаги можем да разчитаме в нещастие; ~ wit бърз ум;

II. n
1. настояще; no time like the ~ не отлагай за утре; at ~ понастоящем, сега, в момента; for the ~ сега засега;
2. ез. сегашно време, презенс; • юрид. by these ~s въз основа на тези документи, с настоящето (писмо и пр.).


агенство недвижимости болгария, агентство недвижимости болгария, недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> MEMBER SERVICES >> L.A. Times Archives


L.A. Times Archives L.A. Times Archives L.A. Times Archives L.A. Times Archives L.A. Times Archives L.A. Times Archives
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19