Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:seat

I. n
1. място (за сядане; в парламент, комисия и пр.); стол, скамейка, пейка; to take a ~ сядам; to keep o.’s~ не ставам, оставам седнал; to take a back ~ отдръпвам се, оттеглям се от отговорност (вземане на решения); ~ attendant разпоредител (в театър и пр.); he has a ~ on the Board (in Parliament) той е член на управителното тяло (на парламент);
2. седалка, седалище (на стол и пр.); to be in the driver’s (driving) ~ държа ситуацията под контрол, нещата са в мои ръце; to be in the hot ~ седя на горещия стол; трябва да отговарям на трудни въпроси (да вземам отговорни решения);
3. задник, седалище; to fly by the ~ of o.’s pants действам по инстинкт, правя нещо (опасно) наслуки (без необходимите знания и опит);
4. дъно (на панталон и пр.);
5. седалище, резиденция; имение;
6. местонахождение, център, огнище (на болест, култура и пр.); място, където се развиват някакви действия; a ~ of learning учебно заведение; университет;
7. стойка на ездач; to have no ~ (a poor ~) имам лоша стойка при езда;
8. тех. клапанно гнездо;
9. подложка, основа, подставка;

II. v
1. слагам да седне, намирам място (на някого) да седне; слагам на подставка, нагласям (част от машина и пр.); please, be ~ ed моля, седнете;
2. поставям (снабдявам с) места за сядане (столове и пр.) (в здание); the theatre is ~ed for 1000 театърът е снабден с (има) места за 1000 души;
3. побирам (седнали);
4. поправям седалката, слагам нова седалка (на стол и пр.); слагам ново дъно (на панталон и пр.);
5. обикн. pass населявам, обитавам, живея; намирам се; a family ~ed in this country семейство, което отдавна живее в това графство; the pain is ~ed in the abdomen огнището на болката е в стомаха.


недвижимость продажа болгария, болгария апартаменты, недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19