Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:cross

I. v
1. пресичам се (за линии, пътища); to ~ o.’s arms on o.’s chest кръстосвам ръце; to get o.’s lines (wires) ~ed греша по отношение на това какво мисли някой, сбърквам в преценката си;
2. кръстосвам; to ~ swords with s.o. кръстосваме си шпагите; споря с; to ~ a fortune-teller’s hand with money давам пари на гадател, врачка;
3. refl кръстя се, прекръствам се;
4. слагам чертичка на буквата t; to dot o.’s i’s and ~ o.’s t’s много съм точен при писане и говор;
5. фин. барирам (чек);
6. пресичам, (пре)минавам през; прекосявам; to ~ the Styx умирам; to ~ s.o.’s path срещам някого; попадам (мяркам се) пред очите на някого; преча (противодействам) на някого; it never ~ed my mind изобщо не ми мина през ума (не се сетих); a smile ~ed his lips по устните му пробягна усмивка;
7.: to ~ a horse яздя кон;
8. срещам се; разминавам се; your letter ~ed mine, our letters ~ed писмата ни се разминаха;
9. преча (на планове); противя се, вървя срещу нечия воля; she doesn’t like to be ~ed не обича да ѝ се противоречи; to be ~ed in love любовта ми е отхвърлена;
10. биол. кръстосвам (се), смесвам (се); • ~ my heart! честна дума!; to keep o.’s fingers ~ed стискам палци; to ~ o.’s bridges when one comes to them ще мисля за това, когато му дойде времето; to ~ the Rubicon вземам важно решение, предприемам съдбовно действие; преминавам Рубикон;


болгария купить недвижимость, болгария купить недвижимость, болгария апартаменты,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19