Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:re
n муз. ре (нота).
[ri:]
prep
1. юрид. относно, досежно; по отношение (и in re);
2. разг., търг. по въпроса за, за, относно.
abbr (Religious Education) религиозно образование.
[ri:´dres]
-dress v обличам повторно.
[ri:¸edju´keiʃən]
-education n превъзпитание.
[¸ri:i´mə:dʒ]
-emerge v появявам се отново.
[¸ri:i´mə:dʒəns]
-emergence n повторно появяване.
[¸ri:im´plɔi]
-employ v наемам отново на работа; използвам повторно.
[¸ri:im´plɔimənt]
-employment n повторно наемане.
[ri´endʒin]
-engine n смяна на двигател; смяна на съоръжения.
[¸ri:endʒi´niəriη]
-engineering n модернизиране конструкцията (напр. на машина).
[¸ri:i´kwip]
-equip v екипирам отново, снабдявам с ново оборудване.
[¸ri:i´rekt]
-erect v издигам отново.
[¸ri:is´tæbliʃmənt]
-establishment n възстановяване; възобновяване.
[¸ri:i´vælju¸eit]
-evaluate v преоценявам; давам нова оценка на.
[¸ri:i¸vælju´eiʃən]
-evaluation n преоценка.
[¸ri:ig´zæminəbl]
-examinable adj който може да бъде прегледан (изследван) отново.
[¸ri:iks´piəriəns]
-experience v изживявам повторно, минавам през същото (преживяване).
[¸ri:iks´pɔ:t]
-export I. v реекспортирам;

II. [ri´ekspɔ:t] n
1. реекспорт;
2. реекспортирана стока.


[¸ri:ekcpɔ:´teiʃən]
-exportation n реекспортиране, реекспорт.
[¸ri:eks¸pɔ:tə]
-exporter n човек (фирма), който прави реекспорт.
[¸ri:pri´zent]
-present v представям повторно.
[¸ri:prezən´teiʃən]
-presentation n повторно представяне.
[ri:´riη]
-ring v сменям бутални пръстени (на двигател).
[ri:´sə:v]
-serve v сервирам отново.
[ri:´sɔ:t]
-sort v сортирам повторно, пресортирам.
[ri:´tred]
-tread v връщам се по стъпките си.

недвижимость в болгарии, агентство недвижимости болгария, болгария купить недвижимость,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19