Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:effect

I. n
1. последица, следствие; резултат; ecological ~s екологически последствия; cause and ~ причина и следствие; of no ~; to no ~ безрезултатен, безплоден; to good ~ успешно, резултатно;
2. действие, въздействие, ефект; влияние; environmental ~ въздействие върху околната среда; to have (take) ~ подействам, повлиявам; задействам (се) оказвам въздействие (влияние) (on); хващам (се) (за ваксина); to suffer from the ~s of heat страдам от (зле понасям) горещината;
3. (външен) ефект, впечатление; to do s.th. for ~ правя нещо за да впечатля (някого); it gives the ~ of silk изглежда като коприна;
4. художествен ефект, мотив; night ~s нощни мотиви; lighting ~s светлинни ефекти; sound ~s звукови ефекти; extraterrestrial ~s извънземни явления;
5. смисъл, съдържание; намерение, цел; to this (that) ~; to the ~ that в този смисъл (дух), нещо такова; we have made provisions to this ~ взехме необходимите за целта мерки;
6. юрид., канц. действие, сила; изпълнение, приложение; the law takes ~, comes (goes) into ~ on July 1st законът е (влиза) в сила от 1 юли; to be in ~ в сила съм, действам; to give ~ to изпълнявам, прилагам; давам ход на; to bring to ~, carry (put) into ~ пускам в действие, прилагам, привеждам в изпълнение, изпълнявам, реализирам, осъществявам;
7. тех. научно откритие, ефект; Edison ~ ефект на Едисон;
8. тех. полезно действие, производителност;
9. движимо имущество, вещи, търг. ценни книжа; фин. покритие; to leave no ~s умирам, без да оставя нищо на наследниците; household ~s покъщнина; personal ~s лични вещи; • in ~ всъщност, по същество, фактически, в действителност; with (immediate) ~ from (веднага) след, от; your salary will be increased with ~ from April заплатата ти ще бъде увеличена от април;

II. v извършвам, осъществявам, постигам; to ~ repairs извършвам ремонт; to ~ a considerable saving in time and money спестявам много време и пари; to ~ an entrance влизам насила, успявам да вляза; to ~ a payment извършвам плащане, плащам; to ~ a retreat воен. отстъпвам; to ~ a settlement between two parties постигам споразумение между две страни.


недвижимость болгария, недвижимость покупка болгария, купить недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19